آلایشات دامی گوسفند

پاراج پروتئین ایرانیان، ارائه دهنده انواع آلایشات گوسفند همچون دنبلان گوسفند، نرينه گوسفند، پاچه گوسفند، پوست پاچه گوسفند، خرخره گوسفند، سيرابى گوسفند، كيسه سفرا گوسفند، شيردان گوسفند، روده شيرين گوسفند، روده گوسفند ، چربى گوسفند